Echo,  Energy,  Slovensky

Echo: O čom je najnovšia správa IEA o elektromobilite

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v apríli 2024 zverejnila svoju ročnú aktualizáciu Global EV Outlook. Elektrické vozidlá získavajú na popularite vďaka technologickému pokroku, podporou politikami vlád a meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov smerom k environmentálnemu vnímaniu. Výzvou je závislosť dodávateľského reťazca a potreba komplexného rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Tu sú moje kľúčové zistenia z tejto správy:

 • Predaje elektrických automobilov by mali dosiahnuť približne 17 miliónov v roku 2024, čiže EV bude každé piate predané vozidlo na celom svete.
 • Významný rast v Číne, Európe a USA, s rastúcou konkurencieschopnosťou trhu a rozširujúcou sa ponukou výrobcov.
 • Vládne politiky vrátane stimulov a dotácií zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore EV, ovplyvňujú správanie spotrebiteľov aj investície priemyslu.

 

Source: IEA Global EV Outlook 2024

 


English version: Echo: My reflections on the IEA’s latest EV outlook


 • Rast trhu
  • IEA predpovedá rast až do roku 2035 na základe aktuálnych trhových trendov a vládnych politík. Pomáha i pokrok vo vývoji technológie batérií, dojazde vozidiel a nabíjacej infraštruktúre.
  • EV na rozvíjajúcich sa trhoch čelia nedostatočnej infraštruktúre a ekonomickým bariéram.
  • Trh s ojazdenými EV rastie a uľahčuje dostupnosť medzi rôznymi segmentmi spotrebiteľov.
  • Rozvoj nabíjacej infraštruktúry sa zrýchľuje vďaka investíciám verejného aj súkromného sektora. Nabíjacie stanice sa budujú v mestských aj vidieckych oblastiach, napomáha i pokročilejšia technológia pre rýchlejšie nabíjanie a zabezpečenie fungovania medzi rôznymi poskytovateľmi služieb.
  • EV sú viac využívané v osobných vozidlách, zatiaľ čo vodík v sektoroch, kde je potrebný dlhší dojazd a rýchle dopĺňanie paliva, ako sú ťažká doprava a priemysel.

 

Source: IEA Global EV Outlook 2024

 

 • Ekonomické dôsledky
  • EV ovplyvnia dopyt po rope, trhy s batériovými kovmi a širší automobilový priemysel.
  • Prechod na elektrické vozidlá ovplyvňuje globálny dopyt po energii, najmä n8rast využitia elektrickej energie a pokles spotreby ropy a ropn7ch produktov (benzín a diesel).
  • Rastúci dopyt po lítiu, kobalte a nikle ovplyvňuje komoditné trhy.
  • Dodávateľské reťazce: Závislosť na mineráloch, geopolitické napätie a riziko prerušenia dodávok.
  • Inovácie v aerodynamike a materiáloch zvyšujú efektívnosť a atraktivitu vozidiel.
  • Investície v sektore EV smerujú do veľkých projektov, do výroby batérií a do výroby vozidiel.
  • Mnohí výrobcovia automobilov uzatvárajú partnerstvá s technologickými spoločnosťami, aby využili pokročilé batériové technológie a inovatívny softvér, čím prechádzajú na poskytovateľov technologicky orientovaných riešení mobility.
 • Environmentálny dopad
  • Rozšírenie EV prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov v súlade s globálnymi cieľmi.
  • Rastúce povedomie spotrebiteľov o environmentálnych dopadoch ovplyvňuje rozhodovanie o nákupoch.
  • Dôležité zvážiť životný cyklus batérie a recyklačné programy pre batérie na konci ich životnosti.

 

Source: IEA Global EV Outlook 2024

 

 • Regulačné prostredie
  • Regulácia podporuje rozšírenie EV prostredníctvom stimulov, prísnejších emisných noriem a podpory rozvoja nabíjacej infraštruktúry.
  • Opatrenia sú zamerané na zníženie celkových nákladov vlastnenia EV pre spotrebiteľov a podporu konkurenčného trhového prostredia pre výrobcov.
  • Zahŕňajú daňové úľavy, priame dotácie a prísne emisné ciele, ktoré podporujú prechod od spaľovacích motorov na elektrické vozidlá.

 

Source: IEA Global EV Outlook 2024

 

 • Spotrebiteľské trendy
  • Narastá environmentálne povedomie, preferencia pre EV a dostupnosť nabíjacej infraštruktúry.
  • Cenová parita s konvenčnými vozidlami, zlepšená batérie s dlhším dojazdom a vládne stimuly sú významnými faktormi podporujúcimi spotrebiteľov pri kúpe EV.
  • Nižšie dlhodobé náklady zvyšujú záujem spotrebiteľov o EV.
  • Finančné stimuly na podporu EV sa v krajinách líšia a rovnako sa líši ich účinnosť.
  • Kultúrne vnímanie a spoločenské normy významne ovplyvňujú rozšírenie EV. V krajinách so silným environmentálnym vedomím je popularita EV vyššia. Naopak, v oblastiach s ropným priemyslom alebo tam, kde vlastníctvo auta symbolizuje status, môže byť rozšírenie EV pomalšie.
  • Vlády a samosprávy implementujú politiky na podporu elektrických autobusov a taxíkov. Tieto politiky zahŕňajú dotácie pre elektrické verejné dopravné prostriedky, najmä obstarávanie elektrických vozidiel a inštaláciu nabíjacej infraštruktúry.
  • Mestá plánujú nabíjacie stanice a integrujú EV do stratégií verejnej dopravy, aby znížili znečistenie v mestách a dosiahli klimatické ciele.
  • Vlastníci prenosových sietí modifikujú elektrické siete na zvládnutie záťaže nabíjania EV.
 • Energetická bezpečnosť
  • EV prispievajú k energetickej bezpečnosti krajiny znížením závislosti na dovážanej rope a diverzifikáciou zdrojov energie prostredníctvom zvýšeného využívania domácej obnoviteľnej energie na výrobu elektriny. Tento posun pomáha stabilizovať energetické trhy a znižovať expozíciu voči premenlivým cenám fosílnych palív.

 

IEA Report: Global EV Outlook 2024

Image credits: IEA Global EV Outlook 2024

Would you like to leave your feedback?