Echo,  Energy,  Slovensky

Echo: Podľa OECD nie je Slovensko na trajektórii k uhlíkovej neutralite

OECD zanalyzovala pokrok Slovenska v ochrane životného prostredia a vypublikovala 18. apríla report  OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2024. OECD vyhodnotila, že Slovenská republika dosiahla v posledných rokoch určitý pokrok v oblasti ochrany životného prostredia, ale stále čelí viacerým výzvam.  Celý report nájdete na webe OECD.

Kľúčové zistenia:

 • Klíma: Slovensko splnilo svoje klimatické ciele na rok 2020, ale na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 bude musieť zvýšiť svoje ambície. Krajina potrebuje urýchliť prechod na čistú energiu, znížiť emisie v sektore dopravy a zlepšiť energetickú efektívnosť budov.
 • Kvalita ovzdušia: Znečistenie ovzdušia zostáva vážnym problémom v niektorých regiónoch, najmä kvôli emisiám z priemyslu a dopravy.
 • Odpad: Veľa komunálneho odpadu sa stále skládkuje, čo vedie k znečisteniu pôdy a vôd. Slovensko potrebuje znížiť tvorbu odpadu a investovať do recyklácie a kompostovania.
 • Voda: Krajina potrebuje investovať do vodárenskej infraštruktúry, aby zlepšila prístup k čistej vode a znížila straty vody.
 • Kontaminované lokality: Pokrok pri sanácii kontaminovaných lokalít bol pomalý, čo predstavuje environmentálne a zdravotné riziká.

 


English version: Echo: OECD sees Slovakia is not on a net-zero pathway


 

Klimatická neutralita: Slovensko si stanovilo cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Toto je ambiciózny cieľ, ktorý si bude vyžadovať značné úsilie a investície.
Nedostatočný pokrok: Napriek stanoveným cieľom Slovensko zatiaľ nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Prognózy naznačujú, že emisie skleníkových plynov zostanú nad cieľovou trajektóriou.
Potreba urýchlenia transformácie: Krajina potrebuje urýchliť prechod na čistú energiu, znížiť emisie v sektore dopravy a zlepšiť energetickú efektívnosť budov, aby dosiahla svoje klimatické ciele.

 

Zdroj: OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2024

 

Vysoká energetická náročnosť: Slovensko má v porovnaní s priemerom OECD nadpriemernú spotrebu energie na obyvateľa. To je čiastočne spôsobené nízkou energetickou efektívnosťou budov a priemyslu.
Rastúca závislosť od dovozu energií: Slovensko je vysoko závislé od dovozu energií, najmä plynu. Táto závislosť predstavuje riziko pre energetickú bezpečnosť krajiny.
Potreba investícií do energetickej efektívnosti: Zníženie spotreby energie by pomohlo Slovensku znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú bezpečnosť. Investície do energetickej efektívnosti budov a priemyslu by boli kľúčové.

Energetická chudoba: Energetická chudoba je na Slovensku stále vážnym problémom. Čoraz viac domácností má problémy s platením účtov za energie.
Nedostatočná sociálna pomoc: Existujúca sociálna pomoc pre energeticky chudobné domácnosti je nedostatočná. Potrebuje sa rozšíriť a zlepšiť.
Potreba energeticky efektívnych riešení: Zníženie spotreby energie by pomohlo znížiť energetickú chudobu. Energeticky efektívne riešenia, ako napríklad renovácia budov, by boli pre energeticky chudobné domácnosti obzvlášť užitočné.

 

Obnoviteľné zdroje energie (OZE): Podiel OZE na celkovej produkcii energie na Slovensku je stále nízky. Krajina potrebuje investovať do OZE, aby diverzifikovala svoje energetické zdroje a znížila emisie skleníkových plynov.
Potenciál vodnej energie: Slovensko má značný potenciál pre vodnú energiu, ktorý zatiaľ nie je plne využitý. Investície do vodných elektrární by pomohli zvýšiť podiel OZE na celkovej produkcii energie.
Rozvoj solárnej a veternej energie: Solárna a veterná energia sú na Slovensku sľubnými zdrojmi OZE. Krajina by mala podporovať rozvoj týchto technológií.

 

Zdroj: OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2024

 

Nízka úroveň zelených investícií: Úroveň zelených investícií na Slovensku je stále nízka. Je potrebné zvýšiť investície do OZE, energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy.

Udržateľnosť: Slovensko potrebuje prejsť k udržateľnejšiemu modelu hospodárstva a spoločnosti. To si bude vyžadovať komplexný prístup, ktorý zahŕňa riešenie klimatických zmien, znižovanie znečistenia ovzdušia a vody, znižovanie tvorby odpadu a ochranu biodiverzity.

 

Odporúčanie OECD:

 • Zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.
 • Implementácia prísnejších predpisov o kvalite ovzdušia na riešenie znečistenia z priemyslu a dopravy.
 • Vyčlenenie väčších zdrojov na sanáciu kontaminovaných lokalít.
 • Rozšírenie prístupu k čistej vode a zníženie strát vody prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry.
 • Zavedenie politík na podporu znižovania tvorby odpadu a obehového hospodárstva.
 • Posilnenie legislatívy a mechanizmov presadzovania ochrany životného prostredia.

 

Správa OECD: OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2024

Images credit: OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2024

Would you like to leave your feedback?